De olika investeringsstöden till laddstationer

Klimatklivet

Investeringsstöd till publik laddningsstation genom Klimatklivet En publik laddningsstation är enligt Energimyndighetens definition tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum. Investeringsstöd för publika laddningsstationer söks via Klimatklivet.

Söka stöd för laddningsstation

 Alla förutom privatpersoner kan söka stöd från Klimatklivet för publik laddningsstation. Det går att få högst 50 procent av investeringskostnaden i stöd. Det finns två kategorier av laddningsstationer: Hos Energimyndigheten finns definitioner av icke-publik och publik laddning samt råd inför installation av laddningsstationer. Energimyndigheten definierar publik laddning som "en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum."

Laddinfrastruktur: Information om stödet (pdf 186 kB)
Laddinfrastruktur (energimyndigheten.se)

Verktyg inför ansökan

Från idé till beslut om stöd - information om hur man söker stöd från Klimatklivet Klimatklivet - uppgifter i ansökan (pdf 208 kB)
Beräkna utsläppsminskning för laddstationer (pdf 289 kB)

cupcakes

Ansökningsomgångar 2020

I statsbudgeten föreslås ett anslag på två miljarder till klimatinvesteringar 2020. För att möta det planerar vi för tre ansökningsomgångar 2020.

10 februari–10 mars

5–28 maj

27 augusti–24 september

decorations

Ladda bilen - investeringsstöd till laddningsstationer som inte är publika

En icke publik laddningsstation är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Nedan finns information om hur privatpersoner respektive företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer gör för att söka investeringsstöd genom bidraget Ladda bilen.

Ansökan om laddstation för privatpersoner

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/laddstation-elfordon/ladda-hemma-blankett-201908.pdf Privatpersoner kan ansöka om och få bidrag för laddstationer under förutsättning att det finns pengar kvar i budgeten.

Ansökan via blankett registreras fortlöpande och i den ordning de inkommer.

Bidrag till laddstation för privatpersoner
Privatpersoner som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ansöka om bidrag till laddstation för elfordon. Laddstationen måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till. Om du bor i en fastighet som du inte äger behöver du således bifoga intyg från fastighetsägaren om att du har särskild nyttjanderätt om att få installera laddboxen på fastigheten. Det kan till exempel vara ett intyg från styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Du får bidrag för hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Tänk på att spara alla kvitton. De behövs när du ska skicka in ansökan om bidrag.

Förutsättningar för bidrag till laddstation
Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget. Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.

Vid digital ansökan i vår e-tjänst kan du förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag.

Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de kommit in.

Ansöker du via e-post eller vanlig post tar det längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen.

Förutsättningarna för bidrag för laddstation finns i förordning (2017:1318). En behörig elektriker måste utföra installationen och laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen.

Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Ansöka i vår e-tjänst

Det finns flera sätt att skicka in din ansökan om bidrag till laddstation som privatperson. Det smidigaste och snabbaste sättet är att använda Naturvårdsverkets e-tjänst. Väljer du att skicka din ansökan via e-post eller vanlig post blir handläggningstiden flera månader.

Sök bidrag via e-tjänst (rekommenderas)
Ansökningsformulär för ladda-hemma stödet

Ansöka på pappersblankett
Har du inte möjlighet att göra ansökan digitalt kan du ladda ner och fylla i blanketten nedan. Det kan då ta längre tid att få ditt bidrag, på grund av den manuella hanteringen. Om ansökan inte är komplett behöver den dessutom kompletteras.

Dessa handlingar behöver bifogas Dokument som styrker att du äger fastigheten eller har nyttjanderätt Kopior på kvitton som styrker de utlägg du söker bidrag för

Ansökningsblankett (pdf 170 kB)

Skicka med fördel in din ansökan inskannad med e-post: E-post till registrator@naturvardsverket.se
Eller med vanlig post till Naturvårdsverket: Naturvårdsverket, Verksamhetsstöd, Box 690, 83127 Östersund

Källa: Naturvårdsverket

Laddstation för anställda

Det finns ett investeringsstöd riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Ansökan för bolag, kommuner och landsting är nu öppen. Använd nedanstående länkar för att ansöka. (Bank-ID krävs för att kunna logga in.)

Om du har Bank-ID
Förhandsansökan
Ansökan ska alltid göras i två steg. Först ska alltid en förhandsansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med er slutansökan, dock längst 12 månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återta förhandsansökan via länken nedan.

Ansökningsformulären hämtar automatiskt uppgifter från Bolagsverket och Lantmäteriverket.

Förhandsansökan kommuner, landsting och stiftelser (kan göras av ett ombud)

Förhandsansökan bolag(kan göras av ett ombud som sedan skickar ansökan till en firmatecknare för underskrift med E-legitimation)

Återta förhandsansökan

Slutansökan
För att få ersättning efter det att åtgärden avslutats ska en slutansökan skickas in till Naturvårdverket senast 3 månader efter slutansökan enligt beslut. I slutansökan måste samma ärendenummer uppges som finns i ert beslutsbrev.

Slutansökan kommuner, landsting och stiftelser (kan göras av ett ombud)

Slutansökan bolag, (kan göras av ett ombud som sedan skickar ansökan till en formatecknare för underskrift med E-legitimation)

Om du inte har Bank-ID
Ansökan om bidrag (pdf 113 kB)
Blanketten skickas till kundtjanst@naturvardsverket.se.

Blanketten kan också skickas via post. Då är adressen:

Naturvårdsverket
Verksamhetsstödsenheten
831 40 Östersund

Dessa handlingar behöver bifogas
Dokument som styrker att du äger fastigheten eller fullmakt som styrker nyttjanderätt.
Fullmakt i vissa fall
Om det finns fler än en firmatecknare kommer ansökan att behöva kompletteras med en fullmakt från föreningen som visar att övriga firmatecknare godkänner att den som loggar in till ansökningsformuläret företräder organisationen.


Slutansökan
För att få ersättning efter det att åtgärden avslutats ska en slutansökan skickas in till Naturvårdverket senast 3 månader efter slutansökan enligt beslut. I slutansökan måste samma ärendenummer uppges som finns i ert beslutsbrev.

Blankett för slutansökan om bidrag (pdf 121 kB)

Allmänt om bidraget
Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Som exempel kan nämnas laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon
De stora förändringarna jämfört med Klimatklivet är att ansökningsförfarandet blir enklare än tidigare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts.

Processen för bidraget är uppdelad i tre steg

1. Föransökan
Efter en föransökan är inkommen så kommer den behandlas.
2, Slutförande av åtgärd
Efter beviljande av föransökan så har sökande 12 månader på sig att slutföra åtgärden.
3. Slutansökan

Efter att åtgärden är slutförd så har sökande max 3 månader på sig att skicka in en slutansökan utanför de första 12 månaderna.
Ansökan om bidrag måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Bidraget gäller åtgärder som gjorts tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan.

Om det sammanlagda beloppet (inklusive belopp i ansökan) av de minimis-stöd under de senaste 3 åren överskrider motsvarande 200 000 euro, kan ansökan i vissa undantagsfall istället bedömas utifrån kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Enligt denna förordning får åtgärden inte ha påbörjats före ansökan. En åtgärd som påbörjats före ansökan och där sökandes sammanlagda de-minimis-stöd överstiger motsvarande 200 000 euro kan alltså inte beviljas stöd.

Intyg om försumbart stöd, de minimis, (pdf 127 kB)

Bidraget delas inte ut till
åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd, eller
berättigar till Ladda hemma-stöd enligt förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Ladda vid fordonets huvudsakliga parkering
Elfordon är en viktig pusselbit för att nå målen om en fossilfri fordonsflotta. Den parkeringsplats som används på natten är den plats som är mest lämplig att utrusta med laddningsmöjlighet. Att kunna ladda där fordonet normalt parkerar nattetid är i det närmaste en förutsättning för att kunna använda elfordon, oavsett om det gäller en bostad eller en arbetsplats. Ofta är denna plats enskild och avser ett specifikt fordon.

Källa: Naturvårdsverket

Laddstation för flerbostadshus

Detta investeringsstöd riktar sig till bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Ansökan för bostadsrättsföreningar och samfälligheter är nu öppen. Använd nedanstående länkar för att ansöka. (Bank-ID krävs för att kunna logga in.)

Om du har Bank-ID

Förhandsansökan

Ansökan ska alltid göras i två steg. Först ska alltid en förhandsansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med er slutansökan, dock längst 12 månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återta förhandsansökan via länken nedan.

Ansökan kan endast göras av firmatecknare. Ansökningsformulären hämtar uppgifter automatiskt från Bolagsverket och Lantmäteriverket.

Förhandsansökan samfällighet
Förhandsansökan bostadsrättsförening
Återta förhandsansökan
Slutansökan
För att få ersättning efter det att åtgärden avslutats ska en slutansökan skickas in till Naturvårdverket senast 3 månader efter slutansökan enligt beslut. I slutansökan måste samma ärendenummer uppges som finns i ert beslutsbrev.

Slutansökan samfällighet
Slutansökan bostadsrättsförening
Om du inte har Bank-ID
Ansökan om bidrag (pdf 113 kB)
Blanketten skickas till kundtjanst@naturvardsverket.se.

Blanketten kan också skickas via post. Då är adressen:

Naturvårdsverket
Verksamhetsstödsenheten
831 40 Östersund

Dessa handlingar behöver bifogas
Dokument som styrker att du äger fastigheten eller fullmakt som styrker nyttjanderätt.
Fullmakt i vissa fall
Om det finns fler än en firmatecknare kommer ansökan att behöva kompletteras med en fullmakt från föreningen som visar att övriga firmatecknare godkänner att den som loggar in till ansökningsformuläret företräder organisationen.

Mall för fullmakt gällande icke-publik laddning (doc 41 kB)
Slutansökan
För att få ersättning efter det att åtgärden avslutats ska en slutansökan skickas in till Naturvårdverket senast 3 månader efter slutansökan enligt beslut. I slutansökan måste samma ärendenummer uppges som finns i ert beslutsbrev.

Blankett för slutansökan om bidrag (pdf 121 kB)
Allmänt om bidraget
Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Som exempel kan nämnas laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon
De stora förändringarna jämfört med Klimatklivet är att ansökningsförfarandet blir enklare än tidigare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts.

Processen för bidraget är uppdelad i tre steg
Föransökan
Efter en föransökan är inkommen så kommer den behandlas.
Slutförande av åtgärd
Efter beviljande av föransökan så har sökande tolv månader på sig att slutföra åtgärden.
Slutansökan
Efter att åtgärden är slutförd så har sökande max tre månader på sig att skicka in en slutansökan utanför de första tolv månaderna.
Ansökan om bidrag måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Bidraget gäller åtgärder som gjorts tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan.

Om det sammanlagda beloppet (inklusive belopp i ansökan) av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro, kan ansökan i vissa undantagsfall istället bedömas utifrån kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Enligt denna förordning får åtgärden inte ha påbörjats före ansökan. En åtgärd som påbörjats före ansökan och där sökandes sammanlagda de-minimis-stöd överstiger motsvarande 200 000 euro kan alltså inte beviljas stöd.

Intyg om försumbart stöd, de minimis, (pdf 127 kB)
Bidraget delas inte ut till
åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd, eller
berättigar till Ladda hemma-stöd enligt förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.
Ladda vid fordonets huvudsakliga parkering
Elfordon är en viktig pusselbit för att nå målen om en fossilfri fordonsflotta. Den parkeringsplats som används på natten är den plats som är mest lämplig att utrusta med laddningsmöjlighet. Att kunna ladda där fordonet normalt parkerar nattetid är i det närmaste en förutsättning för att kunna använda elfordon, oavsett om det gäller en bostad eller en arbetsplats. Ofta är denna plats enskild och avser ett specifikt fordon.

Andra bidrag
För privatpersoner finns ladda hemma-stödet.

Laddstation privatpersoner
För den som vill söka stöd till publik laddningsstation, det vill säga de som är tillgängliga för allmänheten, finns stöd att söka hos Klimatklivet.

Stöd till publika laddningsstationer

Källa: Naturvårdsverket

related posts

Your post's title

Your store hasn't published any blog posts yet. A blog can be used to talk about new product launches, tips, or other news you want to share with your customers.

Your post's title

Your store hasn't published any blog posts yet. A blog can be used to talk about new product launches, tips, or other news you want to share with your customers.

Your post's title

Your store hasn't published any blog posts yet. A blog can be used to talk about new product launches, tips, or other news you want to share with your customers.

Your post's title

Your store hasn't published any blog posts yet. A blog can be used to talk about new product launches, tips, or other news you want to share with your customers.

OUR NEWSLETTER

Get the latest news you need, straight to your inbox.